Adó-visszatérítési támogatás

Éljen az adó-visszatérítési támogatás lehetőségével!

Adó-visszatérítési támogatás


A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

Adó-visszatérítési támogatást igényelhető a

 

a) legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építési telek természetes személy tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.

 

Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához és a bekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2019. december 31-ig igényelhető.

 

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és az igénylő nevére kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint. Kizárólag a 2015. január 1-ét követően kiállított számla fogadható el.

 

Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.

 

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

 

Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016.(II.10.)Korm. rendelet tartalmazza.

 

Személyi feltételek

 

  • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
    • Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik, ebben az esetben a társadalombiztosítási jogviszony igazolásától el kell tekinteni. Az ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat Hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

      2018. március 15-től a munkavállalás vagy tanulás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony igazolása mellett lehetőség nyílik az adó-visszatérítési támogatás igénylésére, amennyiben az igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik. 

  • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
  • Büntetlen előélet: az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa, élettársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.


Egyéb feltételek

 

  • Kötelező tulajdonszerzési elvárások  a lakásban csak a támogatott személy(ek) szerezhet(nek) tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az elfogadható.

 

  • Számlabenyújtási kötelezettség: a bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

 


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Dél Takarék fiókjaiban vagy a honlapon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel a www.csok.takarek.hu honlapot.