1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. DÉL - Termőföld alapú jelzáloghitel

DÉL - Termőföld alapú jelzáloghitel

Termőföld alapú jelzáloghitel bemutatása:

 THM: 5,34%-5,36%

 

 A kölcsön célja:


Termőföld fedezetű jelzálogkölcsön, szabad felhasználás céljára


Kölcsönfelvevők köre:


A kölcsönt kizárólag devizabelföldi, nagykorú, cselekvőképes magánszemély igényelheti, aki a termőföld tulajdonosa.

 

 • Az igénylők mulasztással nem szerepelhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben.
 • 6 hónapnál hosszabb folyamatos munkaviszony megléte
 • A hiteligénylés időpontját megelőző 3 havi rendszeres, nem vállalkozói bevételnek minősülő jövedelem meglétének igazolása, melynek el kell érnie a mindenkori létminimum összegét.

 

Kölcsön összege:


Minimum 1.000.000,-Ft maximum 200.000.000,- Ft

 

Kölcsön futamideje:


Minimum 2 év, maximum 15 év.

 

Kamat mértéke:


A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. 

 

 • A kamat mértéke - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétett - referencia kamatláb, a BUBOR változásához igazodóan 6 havi kamatperiódusonként változó. 
 • Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített. A hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén a kamatfelár 3, 4 vagy 5 éves kamatperióduson belül fix, rögzített; a kamatperiódus lejártakor – a Hirdetményben és a kölcsönszerződésben meghatározott – kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig változhat (a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal).
 • A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Referenciakamat: 6 havi BUBOR 
Kamatfelár: 4,5 %
Kamatperiódus: naptári félév.

 

Törlesztés: 

 

Annuitásos törlesztés esetén: havi egyenlő részletekben az ügyfél által választott napon (minden hó 01-20. napja között), a folyósítást követő naptári hónaptól.

 

Évente azonos összegű tőketörlesztés esetén: a tőke fizetése egyenlő részletekben történik, a mezőgazdasági termelés bevételeihez igazodóan évente legalább egyszer. A törlesztő részlet összege, az igényelt hitelösszeg/a futamidő - folyósítás évét is figyelembe vevő - éveinek és az évenkénti törlesztés számának alapulvételével kerül megállapításra. A kamat törlesztése minden hónap utolsó napján esedékes.
 

Kölcsön fedezete:

 • Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme: amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, és a biztosítót a biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás és járulékai Takarékszövetkezet javára történő kedvezményezettként történő megjelöléséről értesíteni kell
 • bérleti szerződésből eredő követelésre a Hitelintézet javára jelzálogjogot kell alapítani, továbbá a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.
 • bérbevevő készfizető kezessége, ha a hitelt felvevők tulajdonában lévő társaság a bérbevevő vagy az adósoktól független, kívülálló természetes személy;
 • A hitel biztosítékául a fedezetül felajánlott ingatlanra alapított, Dél TAKARÉK Szövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom szolgál.
 • A hitel összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) piaci értékének 80 %-át, 
 • A fedezetül felajánlott ingatlanról értékbecslés szükséges, amelyet a Takarékszövetkezet Hirdetményben megjelölt értékbecslői végezhetnek el.
 • Fedezetként nem elfogadható ingatlanok köre: nádas, halastó, szőlő, gyümölcsös, kert, fásított-, és erdőművelési ág alá tartozó terület.


 

Folyósítási díj: 1 %, maximum 200.000,- Ft

 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége: 12.600,- Ft, mely a földhivatalnak fizetendő
Földhivatali ügyintézési díj: 1.073,-Ft, alkalmanként.
Közjegyzői okirat költsége: Közjegyzőnek fizetendő, mértékét ő határozza meg

 

Míg a bírálat eredményétől függetlenül fizetendő:

 

 • Ingatlan értékbecslés díja (mértékét a Hirdetmény tartalmazza)
 • Takarnet (tulajdoni lap) lekérdezés költsége: 3.600,- Ft alkalmanként

 

 • Takarnet (tulajdoni lap) lekérdezéssel kapcsolatos ügyintézési díj: 565,- Ft alkalmanként

 

Folyósítás feltételei:


Az alábbi dokumentumok átadását követően:

 • ·Hiteles tulajdoni lap benyújtása, melyen a Dél TAKARÉK Szövetkezet jelzálogjog, illetve a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzési kérelme szerepel széljegyként, el nem fogadott terhek törlésre kerültek
 • Felhatalmazó levél megadása a szerződésben megjelölt fizetési számlákra vonatkozóan,
 • A kölcsönszerződés szerint folyósítandó kölcsönösszeg alapján a folyósítás feltétele lehet a kölcsönszerződés az Adós és a Biztosítéknyújtók közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása vagy a kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása a Dél TAKARÉK Szövetkezet részére,
 • Bérleti szerződésből eredő követelésre a Hitelintézet javára jelzálogjogot kell alapítani, továbbá a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. A bérlő által a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, teljesítési utasítást is tartalmazó cégszerűen aláírt Értesítés bemutatása, amely tájékoztatja a bérlőt a Szerződéssel történt Zálogjog megalapításáról és arról, hogy a részére teljesítendő fizetéseit az Értesítés kézhezvételének napjától joghatályosan a Takarékszövetkezet által az Értesítésében megjelölt számlájára köteles teljesíteni.

 

Reprezentatív példa:

  Termőföld alapú jelzáloghitel annuitásos törlesztéssel
Hitelcél szabad felhasználásra
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel teljes összege 5 000 000 Ft
Hitel futamideje 15 év
Hitel devizaneme Forint
Törlesztőrészletek száma 180 db
Hitelkamatláb mértéke 4,77%
THM 5,34%
Törlesztőrészlet összege 39 050 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7 147 301Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 2 147 301 FtA reprezentatív példában feltüntetett THM 5 millió Ft összegű, és 15 éves futamidejű kölcsönre vonatkozik. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

A költségek és díjak meghatározására az adott lakossági jelzálogkölcsönre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumban, mértékükre vonatkozóan az aktuális vonatkozó Hirdetményben talál részletes tájékoztatást.

 

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

 

Igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Jelzálogkölcsön igénylési adatlap
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyre kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Munkáltatói igazolás
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, utolsó havi szelvény, amennyiben számlára érkezik a nyugdíj úgy utolsó 3 havi bankszámlakivonat.
 • Egyéni vállalkozó/őstermelő esetén vállalkozói igazolvány, NAV jövedelemigazolás és nemleges adótartozásról igazolás
 • BT, KKT, bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén a befogadó ügyintéző által a Céghírekből kinyomatott cégkivonat, vagy cégiratok között nyilvántartott társasági szerződés hatályos szövege (időközi módosításokkal egységes szerkezetben: a céget nyilvántartó cégbíróságtól szerezhető be hiteles másolatban), vagy cégkivonat, igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (BT és KKT kültag esetén, illetve KFT üzletrész tulajdonos esetén nem szükséges.)
 • Gazdaságilag aktív Igénylő esetén utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • Nyilatkozat a földrészlet jellemzőiről
 • Tulajdoni lap munkapéldány, ingatlan értékbecslés a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslőtől
 • Haszonbérleti szerződés

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai

 

Csatolt dokumentumok: